Thông báo

Kế hoạch thực tập HK1_2021-2022 Khoa Công nghệ Điện_ĐHĐI14 và CĐĐI20

Vì lý do dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên,  Khoa Công nghệ Điện xây dựng Kế hoạch thực tập doanh nghiệp bốn giai đoạn cho sinh viên năm cuối như sau:

Giai đoạn 1: Trực tuyến với các chuyên gia đến từ công ty, doanh nghiệp thông qua các chuyên đề được Khoa chọn lọc và xây dựng.

Giai đoạn 2: Trực tuyến theo từng nhóm nhỏ (không quá 10SV/nhóm) với sự hướng dẫn thực tập của 01 giảng viên (GVHĐ) kết hợp với 01 đại diện doanh nghiệp.

Giai đoạn 3: Tham quan và tìm hiểu doanh nghiệp (căn cứ cụ thể theo tình hình thực tế).

Giai đoạn 4: Nộp báo cáo thực tập, bảo vệ thực tập, đánh giá kết quả thực tập.

Để đảm bảo hoàn thành yêu cầu chuẩn đầu ra môn học; sự giám sát và quản lý chất lượng môn học của Khoa; đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của sinh viên, sinh viên thực tập phải lựa chọn một trong các phương án sau:

Phương án 1: Tự liên hệ công ty thực tập, tham gia thực tập trực tiếp tại công ty.

Phương án 2: Chưa có công ty thực tập, đồng ý tham gia kế hoạch thực tập trực tuyến theo 4 giai đoạn của Khoa.

Phương án 3: Chưa có công ty thực tập, nhưng không muốn tham gia kế hoạch thực tập 4 giai đoạn của Khoa.

Giải thích chi tiết cụ thể cho từng phương án, cách thức lựa chọn phương án thực tập, xem chi tiết thông báo Tại đây 

Ghi chú: Sinh viên phải đăng nhập vào LMS để tham gia khảo sát lựa chọn phương án thực tập.