Khoa sẽ thường xuyên cập nhật thông tin thông báo đến SV khóa mới tại mục: Trang chủ web khoa=>Sinh viên=>Khóa mới hoặc SV truy cập theo link bên dưới: