TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số:        CNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  30  tháng  08  năm 2021

         

THÔNG BÁO  

V/V  ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 14, NĂM HỌC 2021-2022

 

1.Hình thức đăng ký chọn đề tài KLTN:

- Sinh viên đăng ký đề tài khóa luận trên trang web khoa, mục Sinh viên/ Quản lý khóa luận theo AUN (sinh viên), hoặc theo đường link http://feet.iuh.edu.vn/aun/aunsinhvien/login/ (Lưu ý: user name là mã số sinh viên, password đăng nhập lần đầu 123456 )

-  Tất cả sinh viên đăng ký đề tài ở mục ĐKKL (báo cáo).

2.Đăng nhập vào hệ thống và xem thông tin đề tài:

-  Sinh viên đăng nhập vào hệ thống Quản lý khóa luận theo AUN (sinh viên), bắt đầu từ ngày 05/09/2021.

-  Sinh viên xem thông tin đề tài, hướng đề tài, tên đề tài và chọn đề tài phù hợp với chuyên ngành, phù hợp với định hướng nghề nghiệp, phù hợp hướng nghiên cứu…

-  Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên để trao đổi các nội dung liên quan đến đề tài thông qua điện thoại, email theo danh sách đính kèm.

3.Giảng viên đăng ký cho sinh viên

-  Giảng viên có thể truy cập vào web khoa đăng ký cho sinh viên mà giảng viên đồng ý hướng dẫn KLTN. Sinh viên cung cấp cho giảng viên MSSV, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ mail để giảng viên đăng ký. Thời gian giảng viên đăng ký là trước 16h30 ngày 20/09/2021.

-  Những sinh viên được giảng viên đăng ký thì không cần đăng ký trên hệ thống. Nhưng phải theo dõi xem giảng viên đã đăng ký thành công hay chưa và phản hồi cho giảng viên để xử lý.

4.Thời gian đăng ký chung cho sinh viên

-  Thời điểm mở đăng ký cho sinh viên: 21h ngày 21/09/2021.

-  Mỗi giảng viên hướng dẫn tối đa 08 sinh viên. Nếu một giảng viên đã có 08 sinh viên đăng ký thì các sinh viên khác sẽ không đăng ký được.

- Số lượng sinh viên làm chung 01 đề tài (Phần này do giảng viên hướng dẫn phân công cho sinh viên):

      + Đối với đề tài lý thuyết: Tối đa 02 sinh viên thực hiện chung 01 đề tài.

      + Đối với đề tài mô hình: tối đa 04 sinh viên thực hiện chung 01 đề tài.

5.Khóa đăng ký

-  Thời điểm Khóa đăng kí:  08h30 ngày 28/09/2020.

-  Sau khi khóa đăng ký, các sinh viên chưa đăng ký xem như không tham gia thực hiện KLTN trong năm học 2021-2022. Khoa không giải quyết đăng ký bổ sung hoặc chuyển đề tài sau thời điểm khóa đăng ký.

6.Các nội dung khác

-    Tất cả các sinh viên thực hiện làm khóa luận phải đăng ký KLTN trên hệ thống trường và đóng học phí trong HK2, năm học 2021-2022.

-    Khoa sẽ thông báo cụ thể về quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong thông báo tiếp theo. 

 

Nơi nhận:

- Đăng web Khoa Điện;

- Lưu: Khoa.

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

( đã ký )

 

Dương Thanh Long

TẢI VỀ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY