Danh sách Thực Tập doanh nghiệp lớp DHDI12 (Đợt 4) 07/5/2020 - 30/6/2020

Thông báo!

Căn cứ trên buổi họp lớp DHDI12 về vấn đề thực tập doanh nghiệp sau dịch ngày 04/5/2020 tại phòng X5.9, Danh sách nhóm SV thực tập và GVHD được phân cụ thể như sau: (xem file - DHDI12-Thực tập 4/5)
Các nhóm tập trung gặp GVHD vào 8h ngày 7/5/2020 tại X5.9 để nghe phổ biến quy chế thực tập, và nhận trình thư tiến hành đi thực tập ngay trong ngày./.

IUH ngày 05/5/2020
Người TB: Bạch Thanh Quý


  • Ngày đăng: 2020-05-05
  • Ngày sửa: 2020-05-25
  • Người đăng: Thắng
  • Xem: 813
Xem thêm cùng chủ đề