Chương trình 2019 (Áp dụng từ  khóa DH16AVL )

Chuyên ngành Kỹ thuật điện

  • Chuẩn đầu ra chương trình - Download        
  • Chương trình khung - Download        
  • Tiến độ đào tạo - Download    
  • Tóm tắt môn học - Download