PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ đào tạo           : Đại học

Loại hình đào tạo         : Chính quy

Ngành đào tạo : Công nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện tử

Tên tiếng Anh   : Electrical Electronic Engineering Technology

Mã ngành                     : 52510301

Chuyên ngành              : Công Nghệ Kỹ Thuật Điện

Thời gian đào tạo          : 4 năm (8 Học Kỳ).

Khối lượng kiến thức toàn khóa        : 144 tín chỉ (TC).

Quy trình đào tạo                              : Theo học chế tín chỉ.

 

 

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a.      Khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động đã được xác định trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện

b.      Khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi áp dụng các quy tắc, quy trình hoặc phương pháp ứng dụng

c.       Khả năng thực hiện các bài kiểm tra và đo lường theo chuẩn; thực hiện, phân tích và giải thích các thí nghiệm; và áp dụng kết quả thí nghiệm để cải tiến quá trình

d.      Khả năng thiết kế hệ thống, thành phần, hoặc quá trình cho các vấn đề công nghệ kỹ thuật đã được xác định  phù hợp với mục tiêu giáo dục của chương trình đào tạo

e.       Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên hoặc lãnh đạo trong một nhóm kỹ thuật

f.        Khả năng xác định, phân tích, và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật

g.      Khả năng giao tiếp bằng lời, viết, hình vẽ trong môi trường kỹ thuật  và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng hợp lý các tài liệu kỹ thuật

h.      Có hiểu biết về nhu cầu và khả năng phát triển chuyên môn liên tục theo định hướng cá nhân

i.        Có hiểu biết và sự cam kết đối với trách nhiệm chuyên môn và đạo đức trong đó có tôn trọng sự đa dạng

j.        Có kiến thức về sự ảnh hưởng của các giải pháp công nghệ kỹ thuật trong bối cảnh xã hội và toàn cầu

k.       Có sự cam kết đối với chất lượng, đúng tiến độ và cải tiến liên tục