1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                                                            144 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản :                                                                    47 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                                                                   41 tín chỉ

+ Tự chọn:                                                                                     06 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành :                                                           46 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                                                                   42 tín chỉ

+ Tự chọn:                                                                                     04 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành :                                                        41 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                                                                   30 tín chỉ

+ Tự chọn:                                                                                     11 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp:                                             10  tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo Download