Tóm tắt môn học

1.      2112007, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin                 5 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin giúp cho sinh viên:

-          Hiểu được những kiến thức về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về: Triết học, Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học;

-          Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;

-          Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;

-          Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

2.      2112005, Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                  2 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

Môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên:

-          Hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển hệ thống quan điểm, quan niệm, lý luận của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, mà nội dung cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

-          Hiểu biết về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

-          Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

3.      2112008,  Đường lối cách mạng Việt Nam                                                  3 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về sự ra đời và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong đó chủ yếu là tập trung vào đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội để phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

4.      2112006, Pháp luật đại cương                                                                     2 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước, Pháp luật nói chung, kiến thức cơ bản về Nhà nước, Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng và một số nội dung chính của một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

5.          2120401,  Giáo dục thể chất                                                                          4 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Học phần trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản trong lĩnh vực TDTT, phương pháp tập luyện TDTT cả về lý thuyết và thực hành và thực hiện được một số môn thể dục thể thao: Điền kinh, Thể dục, Chương trình tự chọn (sinh viên được học một trong các môn thể thao tự chọn sau: Cầu lông, bóng chuyền, bóng đá).

6.          2120402,  Giáo dục quốc phòng 1                                                                4 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Học phần cung cấp cho sinh viên vấn đề tư duy lý luận trong đường lối quân sự của Đảng và một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, về nghệ thuật quân sự Việt Nam, về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam.

7.          2120403,  Giáo dục quốc phòng 2                                                                4 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Học phần cung cấp cho sinh viên vấn đề tư duy lý luận trong đường lối quân sự của Đảng và một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, về nghệ thuật quân sự Việt Nam, về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam.

8.      2113420,  Toán A1                                                                                      2 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Môn học trình bày các khái niệm giới hạn, đạo hàm, tích phân xác định của hàm số một biến được biểu diễn bởi các dạng khác nhau. Các khái niệm về tích phân suy rộng, chuỗi số, chuỗi hàm. Các kiến thức được cung cấp nhằm giúp sinh viên vận dụng giải các bài toán chuyên ngành.

-          Yêu cầu sinh viên:  Có mặt trên lớp >80% thời lượng môn học. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra và bài tập.

9.      2113440 ,  Toán A2                                                                                     2 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về định thức, ma trận và hệ phương trình tuyến tính. Ngoài ra, sinh viên còn được tiếp cận kiến thức về không gian Rn, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương. Các kiến thức được cung cấp nhằm giúp sinh viên vận dụng giải các bài toán chuyên ngành.

-                 Yêu cầu sinh viên:  Có mặt trên lớp >80% thời lượng môn học. Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra và bài tập.

10.  2113450,  Toán A3                                                                                      2 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phép tính vi –tích phân của hàm nhiều biến và phương pháp giải phương trình vi phân. Các kiến thức được cung cấp nhằm giúp sinh viên vận dụng giải các bài toán chuyên ngành.

11.  2113483,  Toán chuyên đề ngành điện                                                        3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Toán A1                                                                                số TC: 2

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phương pháp giải gần đúng phương trình, hệ phương trình đại số tuyến tính và phương trình vi phân; số phức, phép biến đổi Laplace và ứng dụng. Từ đó người học có thể vận dụng để giải quyết một số bài toán trong chuyên ngành.

-          Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên có khả năng giải gần đúng phương trình, hệ phương trình đại số tuyến tính, phương trình vi phân; thực hiện được các phép tính số phức, thực hiện được các phép biến đổi Laplace, biến đổi Laplace ngược, ứng dụng của phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân.

12.  21130040,  Vật lí A2                                                                                    2 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Môn học này cung cấp cho sinh viên: những khái niệm, định luật cơ bản của  điện trường tĩnh, từ trường tĩnh, dòng điện không đổi, cảm ứng điện từ. Hiện tượng vật dẫn cân bằng tĩnh điện và các đại lượng liên quan.

-          Tạo được nền cơ sở, cơ bản cho sinh viên khi học các kiến thức chuyên ngành và thực tế đời sống có liên quan.

-          Giúp sinh viên giải được các bài toán vật lý có liên quan đến kiến thức chuyên ngành.

13.      211300480,  Vật lý A1                                                                                   2 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

-          Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, định luật cơ bản về động học chất điểm, động lực học chất điểm và động học, động lực học vật rắn. Những khái niệm, định luật về năng lượng. Những khái niệm và định luật về chất lưu lý tưởng.

-          Tạo được nền cơ sở, cơ bản cho sinh viên khi học các kiến thức chuyên ngành và thực tế đời sống có liên quan.

-          Giúp sinh viên giải được các bài toán vật lý có liên quan đến kiến thức  chuyên ngành.

14.      21044800,  Hoá học đại cương                                                                     2 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                                               số TC:

Mô tả/mục tiêu môn học:

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên năm đầu của khoa Công nghệ Hóa học các kiến thức cơ bản về: cấu tạo chất, bản chất của quá trình hóa học, vai trò và các đóng góp của hóa học trong cuộc sống thực tế. Môn học đề cập đến các nội dung sau:

-          Các khái niệm và các định luật cơ bản trong hóa học

-          Các thuyết cấu tạo nguyên tử, phân tử và bảng hệ thống tuần hoàn

-          Tính chất nhiệt động và dự đoán chiều diễn biến của quá trình hóa học

-          Cân bằng hóa học và giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.

-          Động học phản ứng và các yếu tổ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

-          Tính chất của dung dịch điện li và ít điện li

-          Pin điện hóa

15.      2107421,  Tổ chức quản lý sản xuất                                                             2 tín chỉ

Môn học tiên quyết:                                                                      

  • Ngày đăng: 2018-05-29
  • Ngày sửa:
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 427