1. Chương trình 2019 (Áp dụng từ  khóa DH15 )

      a) Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Chuẩn đầu ra chương trình - Download   
 • Chương trình khung - Download     
 • Tiến độ đào tạo - Download     
 • Tóm tắt môn học - Download         
      b) Chuyên ngành Robot và hệ thống điều khiển thông minh
 • Chuẩn đầu ra chương trình - Download     
 • Chương trình khung - Download     
 • Tiến độ đào tạo - Download     
 • Tóm tắt môn học - Download         
     2. Chương trình 2016
 • Chuẩn đầu ra chương trình - Download     
 • Chương trình khung - Download     
 • Tiến độ đào tạo - Download     
 • Tóm tắt môn học - Download         
      3. Chương trình 2014
 • Chuẩn đầu ra chương trình - Download    
 • Chương trình khung - Download     
 • Tiến độ đào tạo - Download   
 • Tóm tắt môn học - Download     
      4Điều chỉnh chương trình