Số TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
Tổng số LT TH, TN, TL

1.      Khối kiến thức chung

8 8  
1 6012401

Triết học

3 3  
2 6014400

Phương pháp luận nghiên cứu    khoa học

2 2  
3 6011401

Anh Văn 

3 3  

2.      Khối kiến thức cơ sở và    chuyên ngành

37352

2. 1   Khối kiến thức cơ sở

17 15 2

2.1.1 Các học phần bắt buộc

9 9 0
1 6014402

Phương pháp tính trong kỹ thuật điện 

3 3  
2 6014404

Mô hình hóa và mô phỏng trong    Kỹ thuật điện

3 3  
3 6014406

Quản lý năng lượng

3 3  

2.1.2 Các học phần tự chọn

862
1 6014408

Giải tích máy điện nâng cao

4 3 1
2 6014410

Giai tích hệ thống điện nâng cao

4 3 1
3 6014412

Điện tử công suất nâng cao 

4 3 1

2. 2   Khối kiến thức chuyên ngành

20200

2.2.1 Các học phần bắt buộc

0 0 0

2.2.2 Các học phần tự chọn

20200

Chuyên ngành hệ thống điện

20200
1 6014414

Bảo vệ relay và tự động hóa    trong HTĐ

4 4  
2 6014418

Ổn định hệ thống điện

4 4  
3 6014422

SCADA và đánh giá trạng thái    trong hệ thống điện

4 4  
4 6014424

Tối ưu hoá vận hành hệ thống điện

4 4  
5 6014426

Kỹ thuật cao áp nâng cao 

4 4  
6 6014420

Quy hoạch hệ thống điện

4 4  
7 6014416

Thị trường điện

4 4  
8 6014430

Chất lượng điện năng

4 4  
9 6014432

Tiết kiệm năng lượng

4 4  
10 6014442

Truyển tải xoay chiều linh hoạt    (FACTS ) và một chiều (HVDC )

4 4  
11 601444

Lưới điện thông minh

4 4  

Chuyên ngành hệ thống năng lượng và truyền động

2020 
1 6014416

Thị trường điện

4 4  
2 6014430

Chất lượng điện năng 

4 4  
3 6014432

Tiết kiệm năng lượng

4 4  
4 6014442

Truyển tải xoay chiều linh hoạt    (FACTS ) và một chiều (HVDC )

4 4  
5 601444

Lưới điện thông minh

4 4  
6 6014434

Năng lượng tái tạo và tích trữ năng lượng

4 4  
7 6014428

Nhà máy điện nguyên tử

4 4  
8 6014436

Các nguồn điện phân tán

4 4  
9 601446

Mạng nơ ron và logic mờ

4 4  
10 6014438

Kỹ thuật điều khiển truyền động điện nâng cao

4 4  
11 6014440

Điều khiển hệ thống điện gió và mặt trời

4 4  
  

 

   

2.3. Luận văn tốt nghiệp

15 0 15
1 6014498

Luận văn

15 0 15
 

Tổng cộng toàn khóa

604317