Bộ môn Cung cấp Điện trực thuộc Khoa Công Nghệ Điện , Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM. Bộ Môn phụ trách các môn học chuyên ngành về Hệ Thống Điện và Cung Cấp Điện cho các sinh viên đại học bao gồm:   Hệ thống điện, Cung cấp điện, Nhà máy điện và trạm biến áp, Thiết kế cung cấp điện, An toàn điện, Bảo vệ rơle, ứng dụng Matlab trong kỹ thuật điện, Kỹ thuật chiếu sáng và Vật liệu điện. Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn có 3 Tiến sĩ, 8 Thạc sĩ và 3 giảng viên hiên đang học các lớp cao học, được đào tạo từ các trường uy tín trong và ngoài nước.

Giảng viên tổ cung cấp điện
Bên cạnh công tác giảng dạy, đội ngũ Giảng viên của Bộ môn đã tham gia vào các công tác nghiên cứu Khoa học của trường, cấp bộ và đã có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí Quốc tế uy tín cũng như tạp chí trong nước và các hội thảo Khoa học về các lĩnh vực: Hệ thống điện, điều khiển tối ưu,...