1. Chương trình 2019 (Áp dụng từ  khóa DH15 )

a) Chuyên ngành Kỹ thuật điện
 • Chuẩn đầu ra chương trình - Download
 • Chương trình khung - Download     
 • Tiến độ đào tạo - Download     
 • Tóm tắt môn học - Download         
b) Chuyên ngành Năng lượng tái tạo
 • Chuẩn đầu ra chương trình - Download     
 • Chương trình khung - Download     
 • Tiến độ đào tạo - Download        
 • Tóm tắt môn học - Download         
      2. Chương trình 2017
 • Chuẩn đầu ra chương trình - Download     
 • Chương trình khung - Download     
 • Tiến độ đào tạo - Download     
 • Tóm tắt môn học - Download         
      4.  Chương trình 2014
 • Chuẩn đầu ra chương trình - Download    
 • Chương trình khung - Download     
 • Tiến độ đào tạo - Download   
 • Tóm tắt môn học - Download     
      3. Điều chỉnh chương trình