Chương trình đào tạo công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

 1. Chương trình 2017
 • Chuẩn đầu ra chương trình - Download     
 • Chương trình khung - Download     
 • Tiến độ đào tạo - Download     
 • Tóm tắt môn học - Download         
      2.  Chương trình 2014
 • Chuẩn đầu ra chương trình - Download    
 • Chương trình khung - Download     
 • Tiến độ đào tạo - Download   
 • Tóm tắt môn học - Download     
      3. Điều chỉnh chương trình     

 • Ngày đăng: 2018-01-18
 • Ngày sửa: 2018-06-18
 • Người đăng: Ngọc
 • Xem: 3901