1. Thông tin liên hệ đội ngũ hỗ trợ dành cho các bạn sinh viên.

Trong qua trình học, thi trực tuyến, nếu cac bạn sinh viên cần trợ giúp vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đâyCác bạn sinh viên sử dụng mail iuh để đăng nhập link dưới đây. Trong thư mục chứa các file hướng dẫn phục vụ cho công tác học và thi trực tuyến.
2. Tài liệu, công cụ hướng dẫn phục vụ công tác học và thi trực tyến.

https://iuhedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nguyenanhtuan_iuh_edu_vn/EnCDqklhLnJGprL1F2MgQ5EBqkUW8Xy6prDl3MndUThbUg?e=s129Ky

3. Hình thức thi trực tuyến: SV xem tại đây