Sinh viên điền vào form bên dưới thay cho việc lên trực tiếp phòng giáo vụ để giải quyết học vụ: