• Quy trình học vụ dành cho sinh viên Khoa Công Nghệ Điện Xem tại đây   
 •  Biểu mẫu học vụ  
 1. Đơn xin chỉnh sửa thông tin Xem tại đây  
 2. Đơn xin chuyển lịch thi Xem tại đây  
 3. Đơn xin chuyển lớp học phần Xem tại đây  
 4. Đơn xin chuyển nhóm Khóa luận Xem tại đây  
 5. Đơn xin chuyển nhóm thực hành Xem tại đây  
 6. Đơn xin chuyển nhóm thực tập Xem tại đây   
 7. Đơn xin đăng ký học phần Xem tại đây  
 8. Đơn xin ghép lớp Xem tại đây   
 9. Đơn xin hủy bớt học phần vừa đăng ký Xem tại đây  
 10. Don xin huy điểm B Xem tại đây  
 11. Đơn xin hủy điểm C Xem tại đây  
 12. Don xin huy điểm D Xem tại đây  
 13. Đơn xin huy điểm Xem tại đây  
 14. Đơn xin hủy môn điểm F Xem tại đây  
 15. Đơn xin hủy môn học lại Xem tại đây   
 16. Đơn xin hủy môn tự chọn đã học Xem tại đây  
 17. Đơn xin mở lớp học phần Xem tại đây  
 18. Đơn xin nhập điểm F Xem tại đây  
 19. Đơn xin phúc khảo Xem tại đây  
 • Biểu mẫu khóa luận, đồ án
 1. Phiếu đăng ký đề tài Xem tại đây  
 2. Quy định Trình bày KLTN Xem tại đây  
 3. Mau 1 (bìa khóa luận, gồm file pdf và corel) Xem tại đây  
 4. Mau 2 (Nhãn CD) Xem tại đây  
 5. Mau 3 (Tổng thể) Xem tại đây      
 6. Phiếu giao nhiệm vụ khóa luận Xem tại đây     ( Cập nhật 2020 )
 7. Phiếu theo dõi tiến độ Xem tại đây    ( Cập nhật 2020 )
 • Biểu mẫu thực tập doanh nghiệp 
 1. Hướng dẫn đóng cuốn báo cáo thực tập doanh nghiệp Xem tại đây   
 2. Nội dung yêu cầu thực tập doanh nghiệp Xem tại đây   
 3. Phiếu đánh giá thực tập doanh nghiệp Xem tại đây