Tầm nhìn
Trở thành một trong những trung tâm đào tạo theo định hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam và khu vực.
Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chương trình đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế; thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.