Ban chủ nhiệm khoa  

1.      TS. Trần Thanh Ngọc – Trưởng khoa

Điện thoại: 083.8940390-174, 0963122488. Email: tranthanhngoc@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

2.      TS. Bạch Thanh Quý – Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 083.8940390-200, 0904197036. Email: bachthanhquy@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

3.      TS. Dương Thanh Long – Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 083.8940390-200, 0908839735. Email: duongthanhlong@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

Chủ nhiệm Bộ môn  

1.      PGS.TS. Châu Minh Thuyên – Chủ nhiệm Bộ môn Cơ sở ngành

Điện thoại: 0798749798. Email: chauminhthuyen@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

2.      TS. Nguyễn Thanh Thuận – Chủ nhiệm Bộ môn Cung cấp & Hệ thống điện

Điện thoại: 0916664414. Email: nguyenthanhthuan@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

3.      TS. Phạm Công Duy – Chủ nhiệm Bộ môn Thiết bị điện

Điện thoại: 0916693825. Email: phamcongduy@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

4.      TS. Ngô Thanh Quyền – Chủ nhiệm Bộ môn Tự động hóa

Điện thoại: 0908869898. Email: ngothanhquyen@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

Giáo vụ  

1.      Võ Thị Mỹ Phượng

Điện thoại: 083.8940390-174, 0909711874. Email: vothimyphuong@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5.01, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

2.      Phùng Văn Thắng

Điện thoại: 083.8940390-174, 0968138730. Email: phungvanthang@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5.01a, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

3.      Đặng Thanh Tâm

Điện thoại: 083.8940390-174, 0909830572. Email: dangthanhtam@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5.01, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

Tổ trưởng công đoàn  

ThS. Nguyễn Trung Dũng

Điện thoại: 0967275475. Email: nguyentrungdung@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

Bí thư Đoàn thanh niên

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 0987287246. Email: nguyenanhtuan@iuh.edu.vn

Địa chỉ: X5, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

Đội ngũ giảng viên   

Giảng viên trong khoa được đào tạo bài bản, chính quy từ các trường uy tín trong và ngoài nước; được trang bị các kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ sư phạm; không ngừng học hỏi, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm 71 giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Trong đó có 03 Phó giáo sư, 14 Tiến sỹ.

Bộ môn Cơ sở

17 GV

Bộ môn Cung cấp - Hệ thống

18 GV

Bộ môn Thiết bị

14 GV

Bộ môn Tự động hóa

21 GV

Giáo vụ khoa:

03Hình ảnh giảng viên Khoa