Lãnh đạo khoa


Phân công nhiệm vụ Khoa Công Nghệ Điện

Trưởng khoa: ThS. Phạm Trung Kiên
  
 • Phụ trách chung toàn bộ hoạt động trong khoa.

 • Tổ trưởng tổ AUN .v.v...

 • Phối hợp chặt chẽ với Phòng đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập tốt nghiệp, các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường. Thực hiện kiểm tra, thi các môn học thường xuyên theo tiến độ giảng dạy.

 • Phân công giáo viên dạy học, quản lý học sinh sinh viên, quản lý trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc dạy và học.
 • Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả rèn luyện học tập của học sinh thuộc Khoa quản lý theo mẫu biểu quy định của Nhà trường.
 • Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu giảng dạy chuyên ngành; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.
 • Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ xung cho đội ngũ giáo viên của Khoa. Tham gia Hội thảo chuyên đề, hội giảng, dự giờ, kiểm tra thường xuyên đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học , khoá học.
 • Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Khoa quản lý. Lập kế hoạch sửa chữa trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị máy móc. Thiết kế và chế tạo các mô hình học cụ phục vụ dạy học.
 • Tự chủ mua sắm vật tư nhiên liệu phục vụ quá trình học tập của học sinh sinh viên, và các hợp đồng học tập kết hợp sản xuất. 
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các xưởng thực hành của đơn vị.
 • Quan hệ với các đơn vị trong và ngoài trường để kết hợp học tập và sản xuất, tạo ra những sản phẩm có ích, nâng cao đời sống giáo viên. Thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, nâng bậc thợ. Tổ chức cho học sinh của khoa đi thực tập sản xuất theo kế hoạch và tiến độ đào tạo . 
 • Phối hợp với các đơn vị đoàn thể trong trường để quản lý giáo dục học sinh, xây dựng phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn thể của đơn vị . 
 • Quản lý cán bộ viên chức, giáo viên theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
Phó trưởng khoa: TS. Trần Thanh Ngọc

 • Thành viên tổ AUN.

 • Triển khai, theo dõi các đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng Viên trong Khoa.

 • Cập nhật chương trình và giáo trình đào tạo từng năm.

 • Kiểm soát công tác học vụ của khoa.

 • Chủ trì với các Trưởng Bộ môn xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành do Khoa quản lý;

 • Đầu mối tiếp nhận kế hoạch học tập từ các đơn vị chức năng quản lý đào tạo của Trường và chủ trì họp phân công, giao nhiệm vụ cho các Trưởng Bộ môn.

 • Chủ trì, thống nhất với các Trưởng Bộ môn phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh viết chuyên đề, luận văn, luận án.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa hoặc Ban Giám Hiệu phân công.

Phó trưởng khoa: Bạch Thanh Qúy

 • Phụ trách vật tư thiết bị của Khoa.

 • Thành viên tổ AUN.

 • Tổ chức các hội giảng cấp Khoa

 • Quản lý chương trình – giáo trình Khoa Điện (tài liệu ISO).

 • Thực hiện, hướng dẫn học sinh, sinh viên và đôn đốc Giảng viên làm các mô hình học cụ.

 • Quản lý hệ thống ISO của Khoa Điện.

 • Công tác đoàn, văn thể mỹ, vệ sinh công nghiệp v.v...

Giáo vụ: Võ Thị Mỹ Phượng

 • Tạo nhật ký công việc cho công tác xếp thời khóa biểu.

 • Đăng ký phòng đào tạo mở lớp học lại.

 • Tạo lớp học phần cho sinh viên đăng ký sau khi có thời khóa biểu.

 • Đăng ký phòng đào tạo bổ sung các lớp học phần nếu sinh viên đông.

 • Làm thủ tục cấp phòng cho các lớp học lý thuyết.

 • Lên TKB học lại niên chế, ghép lớp học lại với lớp chính thức, thông báo cho sinh viên.

 • Kiểm tra và hủy các lớp học phần không mở lớp trên phần mềm TKB.

 • Chia nhóm thực hành trên phần mềm TKB hợp lý.

 • In bảng điểm cho sinh viên.

 • Xác nhận sinh viên học tại trường.

 • Giải quyết các yêu cầu chính đáng của sinh viên về lịch học, lịch thi.

 • Có trách nhiệm tiếp đón và giải đáp mọi thắc mắc cho HSSV và phụ huynh học sinh.

 • Thông báo cho sinh viên danh sách các lớp thực hành của các lớp ghép (Lý thuyết và thực hành) trên trang web khoa.

 • Phân quyền cho các giảng viên nhập điểm.

 • Thông báo, cung cấp cho giảng viên giảng dạy về danh sách sinh viên lớp ghép.

 • Thông báo cho SV nắm được các thông báo, những qui định của Khoa và Trường.

 • Mở lớp đăng ký học lại niên chế trên hui.

 • Nhận đơn đăng ký xét tốt nghiệp của HSSV.

 • Đề xuất xét tốt nghiệp trên phần mềm, Báo cáo tổng hợp.

 • Lập danh sách HSSV thi tốt nghiệp, lên điểm kết quả thi tốt nghiệp.

 • Lập danh sách HSSV được cấp bằng và quản lý tất cả các kết quả thi tốt nghiệp và danh sách thi lại tốt nghiệp.

 • Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm cho HSSV.

 • Quản lý và cấp phát văn bằng cho SV( bắt đầu từ 1/6/2014).

 • Theo sự phân công công việc của Trưởng khoa và nhà trường.

 • Kiểm tra chương trình, nếu môn học không có trong chương trình đào tạo của các khóa học sau thì làm thủ tục mở lớp ghép hoặc tự ôn cho sinh viên.

Giáo vụ: Phùng Văn Thắng

 • Đăng ký báo giảng bù, cắt báo giảng của giảng viên trong sổ đăng ký.
 • Đăng ký báo giảng bù, cắt báo giảng của giảng viên trong sổ đăng ký.

 • Đăng ký lịch thi giữa học kỳ theo yêu cầu của giảng viên trong sổ đăng ký.

 • Lập kế hoạch thi giữa kỳ, cuối kỳ( trước 1 tuần).

 • Phân công Giảng viên coi thi học kỳ, các kỳ thi tốt nghiệp.

 • Theo dõi và nhắc nhở Giảng viên trong Khoa coi thi đúng lịch, nộp điểm số đúng hạn và tất cả các công việc liên quan.

 • Công tác làm lịch thi (quy định, thời gian) phải theo đúng các quy định của Khoa đã ban hành.

 • Lập danh mục vật tư, thiết bị của Khoa.

 • Sắp xếp, bảo quản vật tư, thiết bị của Khoa.

 • Thường xuyên kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư, thiết bị của Khoa và báo cáo cho Phó Khoa phụ trách.

 • Theo dõi kế hoạch giảng dạy để đáp ứng kịp thời vật tư cho Giảng Viên.

 • Góp ý kiến, đề xuất cho Trưởng Bộ Môn, Phó Khoa phụ trách về vật tư, thiết bị của Khoa.

 • Phối hợp với Giảng viên, Trưởng Bộ Môn, Phó Khoa phụ trách về bảo trì, sữa chữa thiết bị của Khoa.

 • Góp ý kiến, đề xuất cho Trưởng Bộ Môn, Phó Khoa phụ trách về lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ dự phòng vật tư, thiết bị của Khoa.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, Phó Khoa Điện phân công.

 • Phụ trách công tác cố vấn học tập cho sinh viên hệ tín chỉ.

 • Thực hiện các công việc đào tạo do trưởng khoa phân công.

 • Phụ trách thông tin trang WEB khoa

 • Xây dựng quảng bá đào tạo ngắn hạn trên WEB khoa.

 • Đầu mối thông tin giới thiệu việc làm cho sinh viên và doanh nghiệp

 • Giúp trung tâm ngắn hạn phát huy mảng đào tạo ngắn hạn.

 • Theo sự phân công công việc của Trưởng khoa và nhà trường.

Giáo vụ: Đặng Thanh Tâm

 • Phục vụ công tác kiểm định, kiểm tra lưu trữ hồ sơ giảng viên lưu trữ, kiểm tra và kiểm soát tiến độ thời khóa biểu của khoa.

 • Đối với các công việc không phù hợp của công tác giảng dạy, công tác thi do lỗi của Khoa, giáo vụ có trách nhiệm giải trình thay cho giảng viên.

 • Phụ trách công tác giải trình công việc không phù hợp khoa.

 • Lập danh sách các môn học giảng dạy của từng giảng viên.

 • Lập bảng báo cáo tình hình nhập điểm của từng giảng viên trong học kỳ sau khi Phòng đào khóa quyền nhập điểm 1 tuần.

 • Sau khi kết thúc HK  ba tuần: tất cả bảng điểm phải scan : bảng giấy giáo vụ lưu 1 bộ( các GV, trưởng bộ môn sau 6 tháng, một năm kiểm tra điểm số trên mạng đối chiếu bảng giấy) một bảng scan nộp 1 file phòng ĐT, 1 file đưa data hui-khoa điện.

 • Tổng kết báo cáo kết quả điểm số, chất lượng đào tạo, danh sách xét học bổng, danh sách lên lớp và lưu ban (tất cả các biểu mẫu theo yêu cầu) cho phòng Đào tạo; BGH nhà trường và Trưởng Khoa Khoa, phó Trưởng Khoa Điện.

 • Lưu công văn đến và đi trong khoa.

 • Phục vụ công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc gia, AUN .v...

 • Theo sự phân công công việc của Trưởng khoa và nhà trường.

Tổ trưởng công đoàn: Nguyễn Trung Dũng

 • Phụ trách các công tác liên quan đến họat động công đòan: chế độ làm việc, thi đua, khen thưởng, ma chay, hiếu hỉ…
 • Phụ trách các họat động phong trào TDTT, văn nghệ khối giảng viên. 
 • Hỗ trợ trưởng khoa trong công tác Đoàn thể.
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng khoa.
Bí thư đoàn khoa: Nguyễn Anh Tuấn

 • Phụ trách các công tác Đoàn khoa.
 • Phụ trách hoạt động thể thao văn nghệ của sinh viên trong khoa.
 • Phụ trách công tác cựu sinh viên Khoa.
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng khoa.
Các tổ trưởng bộ môn:

 • Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của khoa, quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn trực thuộc tổ quản lý.v.v…

 • Thành viên tổ AUN.

 • Quản lý Giảng Viên về chuyên môn.

 • Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành bộ môn.

 • Tham gia xây dựng bộ đề thi lý thuyết và thực hành cho các môn thuộc bộ môn.

 • Hướng dẫn đồ án môn học và tốt nghiệp.

 • Tham gia xây dựng trang thiết bị học cụ, thiết bị thực hành thuộc bộ môn.

 • Đề xuất phân công Giảng Viên trong tổ bộ môn để đảm bảo về trình độ và năng lực chuyên môn.

 • Giảng dạy chuyên ngành điện.

 • Phổ biến các qui chế, qui định cho sinh viên và Giảng viên. Giám sát việc thực hiện.

 • Tham gia tổ chức nghiên cứu khoa học trong bộ môn, tổ chức tham gia hướng dẫn sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên thuộc bộ môn.

 • Hợp tác với các Giảng viên trong bộ môn nghiên cứu, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo.

 • Lập kế hoạch dự trù vật tư cho bộ môn.

 • Giám sát các hoạt động chuyên môn của các Giảng viên trong tổ bộ môn.

 • Báo cáo định kỳ tình hình chuyên môn của Giảng Viên thuộc bộ môn.

 • Hợp tác quốc tế trong phạm vi của Khoa, hợp tác đào tạo với doanh nghiệp trong phạm vi Khoa.

 • Tham gia các phong trào thuộc bộ môn.

 • Công tác trật tự kỷ luật của HSSV.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Khoa/ Phó Khoa và Ban Giám Hiệu phân công. • Ngày đăng: 2018-01-17
 • Ngày sửa: 2018-04-02
 • Người đăng: Ngọc
 • Xem: 3912