Giới thiệu   

Khoa Công nghệ Điện là một trong những Khoa được thành lập sớm nhất trong trường với tên gọi trước đây là Ban điện. Trải qua thời gian dài xây dựng và phát triển,  Khoa Công nghệ Điện đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kết nối doanh nghiệp và hoạt động cộng đồng. Tập thể Giảng viên trong khoa luôn không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến, đầu tư nâng cấp thêm các phòng thí nghiệm hiện đại để đáp ứng sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật điện và Điều khiển tự động.

Chức năng - Nhiệm vụ   

Đảm nhiệm công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bao gồm:

Sau đại học: Ngành Kỹ thuật điện

Đại học:

  • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: chuyên ngành Kỹ thuật điện; chuyên ngành Năng lượng tái tạo.
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; chuyên ngành Robot và hệ thống điều khiển thông minh.

Đại học VLVH: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tình nguyện góp phần thúc đẩy sự tiên phong, sáng tạo, nhiệt huyết của các bạn sinh viên. 


Hình ảnh sinh viên Khoa trong buổi lể tốt nghiệp