SINH VIÊN

Lưu ý: - Mật khẩu mặc định dùng cho đăng nhập lần đầu tiên là 123456
- Sau khi đăng nhập vui lòng đổi lại mật khẩu và chịu trách nhiệm với mật khẩu của mình.

- Trường hợp sinh viên đăng nhập không được vui lòng liên hệ thầy Trần Thanh Ngọc để được hỗ trợ!